• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Zwroty i reklamacje

 
 

Odstąpienie od Umowy

 

 1. Zgodnie z regulacją art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail skleposfera@gmail.com.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać sporządzone zgodnie z poniższym wzorem:

 

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (należy wymienić jakich Produktów dotyczy oświadczenie o odstąpieniu),

Data zawarcia umowy: (należy wpisać datę zawarcia umowy),

Imię i nazwisko konsumenta: (należy wpisać imię i nazwisko Klienta sklepu, który dokonuje odstąpienia od umowy),

Adres konsumenta: (należy wpisać adres Klienta, który dokonuje odstąpienia od umowy),

Podpis konsumenta: (tylko w wypadku jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),

Data: (należy wpisać datę sporządzenia oświadczenia o odstąpieniu).”

 

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wynosi 14 dni i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w sposób określony w ust. 3 przed jego upływem.
 3. Konsument jest obowiązany zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną, na adres:

EUROWEST Sp. z o.o.
ul. Okrężna 4A,
33-104 Tarnów

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Po otrzymaniu Produktu Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaoponował, że sama odbierze Produkt od Klienta.
 4. Bezpośrednie koszty odesłania towaru Sprzedawcy ponosi Konsument.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości kupionego Produktu,  jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Kwota zwrotu zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę wynikającą ze spadku wartości Produktu.

 

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Jeśli Produkt ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umowa wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu istnieje możliwość wymiany na inny model, produkt lub zwrot pieniędzy na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 1. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami,  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych powołanych wyżej przepisach  Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.
 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego Produktu pod adresem skleposfera@gmail.com, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy w skazany w ust. 6 niniejszego paragrafu lub przy wykorzystaniu dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Formularze reklamacji i zwrotów” formularza reklamacji.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko Klienta, ewentualnie nazwa firmy, dane adresowe, e-mail, numer telefonu,
  2. Numer zamówienia,
  3. Numer dokumentu sprzedaży,
  4. Nazwa Produktu,
  5. Data zakupu,
  6. Krótki opis powodu reklamacji,
  7. Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym data zauważenia niezgodności/ uszkodzenia.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Klient może zostać wezwany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni we wskazanym w wezwaniu zakresie.
 4. Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną, na adres Sprzedawcy:

EUROWEST Sp. z o.o.
ul. Okrężna 4A, 33-104 Tarnów

 1. Przesyłka powinna zostać zabezpieczona w taki sposób, aby zwracany przedmiot nie uległ uszkodzeniu.
 2. Koszty dostarczenia wadliwego towaru ponosi Sprzedawca. 
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta i prześle odpowiedź na reklamację na adres e-mail Klienta.
 4. Powyższe regulacje odnoszą się również do Reklamacji w przedmiocie świadczonych przez Sklep internetowy Usług elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących Usług elektronicznych wynosi 30 dni.